Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 12/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.87%
CPI (YOY)
23,175.11
Avg Intb USD/VND
4.17%
Avg Intb rate (1W)
2.35%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/20

5.23%
CPI (YOY)
23,173.73
Avg Intb USD/VND
3.38%
Avg Intb rate (1W)
3.49%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: BIDV

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: NCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.9 23,170 4.53 2.45
ACB 4.3 23,185 4.14 2.23
BIDV 4.63 23,174 4.17 2.17
CB 2.89 23,175 3.9 2.2
Eximbank 3.6 23,167 4.2 2.3
LienVietPostBank 3.23 23,200 4.5 2.37
MB 3.69 23,200 4.05 3.65
MSB 4.49 23,182 4.12 2.36
NamABank 3.3 23,172 4.1 2.35
NCB 3.93 23,172 3.82 2.25
OCB 4.02 23,171 4.22 2.21
Sacombank 2.33 23,150 4.24 2.3
SCB 4.13 23,173 4.1 2.05
SeABank 3.62 23,165 4.2 2.29
TechcomBank 4.71 23,181 4.12 2.22
TPBank 3.96 23,172 4.26 2.26
Vietcombank 4.26 23,168 4.29 2.27
VPBank 4.62 23,175 4.15 2.3
BQ dự báo Tháng 12/20 3.87 23,175.11 4.17 2.35
Thực tế Tháng 12/20 5.23 23,173.73 3.38 3.49
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1.33 3.73 1.15 1.04
ACB 0.93 11.27 0.76 1.26
BIDV 0.6 0.27 0.79 1.32
CB 2.34 1.27 0.52 1.29
Eximbank 1.63 6.73 0.82 1.19
LienVietPostBank 2 26.27 1.12 1.12
MB 1.54 26.27 0.67 0.16
MSB 0.74 8.27 0.74 1.13
NamABank 1.93 1.73 0.72 1.14
NCB 1.3 1.73 0.44 1.24
OCB 1.21 2.73 0.84 1.28
Sacombank 2.9 23.73 0.86 1.19
SCB 1.1 0.73 0.72 1.44
SeABank 1.61 8.73 0.82 1.2
TechcomBank 0.52 7.27 0.74 1.27
TPBank 1.27 1.73 0.88 1.23
Vietcombank 0.97 5.73 0.91 1.22
VPBank 0.61 1.27 0.77 1.19
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 11 9 18 2
ACB 5 15 8 13
BIDV 2 1 10 17
CB 17 3 2 16
Eximbank 14 11 11 6
LienVietPostBank 16 17 17 3
MB 12 17 3 1
MSB 4 13 6 4
NamABank 15 5 4 5
NCB 10 5 1 12
OCB 8 8 13 15
Sacombank 18 16 14 6
SCB 7 2 4 18
SeABank 13 14 11 9
TechcomBank 1 12 6 14
TPBank 9 5 15 11
Vietcombank 6 10 16 10
VPBank 3 3 9 6

Biểu đồ

Kết quả Dự báo