Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/20

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.05%
CPI (YOY)
23,174
Avg Intb USD/VND
0.27%
Avg Intb rate (1W)
2.89%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 09/20

2.98%
CPI (YOY)
23,180
Avg Intb USD/VND
0.22%
Avg Intb rate (1W)
2.83%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: HDBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: ACB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: NamABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: VPBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.82 23,178 0.25 2.92
BIDV 3 23,175 0.26 2.93
CB 3.26 23,175 0.26 2.89
DongABank 3.31 23,161 0.29 2.95
Eximbank 3.27 23,175 0.25 2.9
HDBank 2.98 23,175 0.25 2.86
LienVietPostBank 3.26 23,175 0.27 2.86
MB 3.02 23,175 0.29 2.89
MSB 3.12 23,176 0.26 2.89
NamABank 3.2 23,175 0.22 2.9
NCB 3.23 23,175 0.28 2.86
OCB 2.97 23,175 0.24 2.89
Sacombank 2.39 23,175 0.31 2.85
SCB 2.88 23,175 0.28 2.91
TechcomBank 2.92 23,176 0.26 2.89
TPBank 3.04 23,175 0.26 2.87
VietBank 3.26 23,175 0.27 2.9
Vietcombank 3.01 23,175 0.33 2.9
VPBank 2.95 23,165 0.32 2.84
BQ dự báo Kỳ 09/20 3.05 23,174 0.27 2.89
Thực tế Tháng 09/20 2.98 23,180 0.22 2.83
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.16 2 0.03 0.09
BIDV 0.02 5 0.04 0.1
CB 0.28 5 0.04 0.06
DongABank 0.33 19 0.07 0.12
Eximbank 0.29 5 0.03 0.07
HDBank 0 5 0.03 0.03
LienVietPostBank 0.28 5 0.05 0.03
MB 0.04 5 0.07 0.06
MSB 0.14 4 0.04 0.06
NamABank 0.22 5 0 0.07
NCB 0.25 5 0.06 0.03
OCB 0.01 5 0.02 0.06
Sacombank 0.59 5 0.09 0.02
SCB 0.1 5 0.06 0.08
TechcomBank 0.06 4 0.04 0.06
TPBank 0.06 5 0.04 0.04
VietBank 0.28 5 0.05 0.07
Vietcombank 0.03 5 0.11 0.07
VPBank 0.03 15 0.1 0.01
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 11 1 3 17
BIDV 3 4 6 18
CB 14 4 6 7
DongABank 18 19 15 19
Eximbank 17 4 3 12
HDBank 1 4 3 3
LienVietPostBank 14 4 11 3
MB 6 4 15 7
MSB 10 2 6 7
NamABank 12 4 1 12
NCB 13 4 13 3
OCB 2 4 2 7
Sacombank 19 4 17 2
SCB 9 4 13 16
TechcomBank 7 2 6 7
TPBank 7 4 6 6
VietBank 14 4 11 12
Vietcombank 4 4 19 12
VPBank 4 18 18 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo