Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/17

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.62%
CPI (YOY)
22,704.44
Avg Intb USD/VND
4.59%
Avg Intb rate (1W)
4.62%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/17

4.65%
CPI (YOY)
22,799.52
Avg Intb USD/VND
4.75%
Avg Intb rate (1W)
6.07%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

ACB, VietBank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

MB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

HDBank, VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

DongABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 4.65 22,700 4.2 4.65
BIDV 4.48 22,724 4.58 4.48
DongABank 5 22,780 4.2 5
Eximbank 4.94 22,700 4.6 4.94
HDBank 4.57 22,740 4.8 4.57
MB 4.72 22,790 4.5 4.72
MSB 4.47 22,716 4.53 4.47
NamABank 4.6 22,770 4.9 4.6
NCB 4.75 22,650 4.56 4.75
OCB 4.7 22,300 4.58 4.7
TechcomBank 4.44 22,688 4.62 4.44
TPBank 4.45 22,690 4.68 4.45
VietBank 4.65 22,865 4.65 4.65
Vietcombank 4.51 22,758 4.83 4.51
VPBank 4.5 22,700 4.8 4.5
BQ dự báo Kỳ 03/17 4.62 22,704.44 4.59 4.62
Thực tế Tháng 03/17 4.65 22,799.52 4.75 6.07
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0 99.52 0.55 1.42
BIDV 0.17 75.52 0.17 1.59
DongABank 0.35 19.52 0.55 1.07
Eximbank 0.29 99.52 0.15 1.13
HDBank 0.08 59.52 0.05 1.5
MB 0.07 9.52 0.25 1.35
MSB 0.18 83.52 0.22 1.6
NamABank 0.05 29.52 0.15 1.47
NCB 0.1 149.52 0.19 1.32
OCB 0.05 499.52 0.17 1.37
TechcomBank 0.21 111.52 0.13 1.63
TPBank 0.2 109.52 0.07 1.62
VietBank 0 65.48 0.1 1.42
Vietcombank 0.14 41.52 0.08 1.56
VPBank 0.15 99.52 0.05 1.57
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1 9 15 6
BIDV 10 7 9 12
DongABank 16 2 15 1
Eximbank 15 9 7 2
HDBank 6 5 1 9
MB 5 1 13 4
MSB 11 8 12 13
NamABank 4 3 8 8
NCB 7 15 11 3
OCB 3 16 9 5
TechcomBank 14 14 6 16
TPBank 13 13 3 15
VietBank 1 6 5 6
Vietcombank 8 4 4 10
VPBank 9 9 1 11

Biểu đồ

Kết quả Dự báo