Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.01%
CPI (YOY)
23,311.18
Avg Intb USD/VND
2.82%
Avg Intb rate (1W)
4.33%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 06/18

4.67%
CPI (YOY)
22,855.38
Avg Intb USD/VND
1.34%
Avg Intb rate (1W)
4.72%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Sacombank

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Agribank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

TPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 4.11 23,320 3.24 4.07
Agribank 4.4 23,305 2.45 4.3
BIDV 3.87 23,295 2.95 4.31
DongABank 4.34 23,300 2.5 4.4
MB 3.91 23,307 2.98 4.14
MSB 3.84 23,309 2.69 4.34
NamABank 3.51 23,400 3.1 4.4
NCB 3.63 23,298 2.82 4.28
OCB 3.56 23,295 2.5 4.25
Sacombank 4.91 23,320 3.15 4.43
SeABank 4.2 23,200 2.7 4.32
TechcomBank 3.85 23,300 2.85 4.35
TPBank 3.75 23,335 2.8 4.47
Vietcombank 3.79 23,311 2.68 4.33
VPBank 3.9 23,350 2.8 4.35
BQ dự báo Kỳ 06/18 4.01 23,311.18 2.82 4.33
Thực tế Tháng 06/18 4.67 22,855.38 1.34 4.72
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.56 464.62 1.9 0.65
Agribank 0.27 449.62 1.11 0.42
BIDV 0.8 439.62 1.61 0.41
DongABank 0.33 444.62 1.16 0.32
MB 0.76 451.62 1.64 0.58
MSB 0.83 453.62 1.35 0.38
NamABank 1.16 544.62 1.76 0.32
NCB 1.04 442.62 1.48 0.44
OCB 1.11 439.62 1.16 0.47
Sacombank 0.24 464.62 1.81 0.29
SeABank 0.47 344.62 1.36 0.4
TechcomBank 0.82 444.62 1.51 0.37
TPBank 0.92 479.62 1.46 0.25
Vietcombank 0.88 455.62 1.34 0.39
VPBank 0.77 494.62 1.46 0.37
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 5 11 16 16
Agribank 2 7 1 12
BIDV 8 2 11 11
DongABank 3 5 2 4
MB 6 8 12 15
MSB 11 9 5 8
NamABank 16 16 14 4
NCB 14 4 9 13
OCB 15 2 2 14
Sacombank 1 11 15 3
SeABank 4 1 6 10
TechcomBank 10 5 10 6
TPBank 13 13 7 1
Vietcombank 12 10 4 9
VPBank 7 14 7 6

Biểu đồ

Kết quả Dự báo