Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.01%
CPI (YOY)
23,311.18
Avg Intb USD/VND
2.82%
Avg Intb rate (1W)
4.33%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 06/18

4.67%
CPI (YOY)
22,855.38
Avg Intb USD/VND
1.34%
Avg Intb rate (1W)
4.72%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: LienVietPostBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Agribank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: TPBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 4.11 23,320 3.24 4.07
Agribank 4.4 23,305 2.45 4.3
BIDV 3.87 23,295 2.95 4.31
DongABank 4.34 23,300 2.5 4.4
LienVietPostBank 4.8 23,290 2.7 4.45
MB 3.91 23,307 2.98 4.14
MSB 3.84 23,309 2.69 4.34
NamABank 3.51 23,400 3.1 4.4
NCB 3.63 23,298 2.82 4.28
OCB 3.56 23,295 2.5 4.25
Sacombank 4.91 23,320 3.15 4.43
SCB 3.86 23,355 3 4.46
SeABank 4.2 23,200 2.7 4.32
TechcomBank 3.85 23,300 2.85 4.35
TPBank 3.75 23,335 2.8 4.47
Vietcombank 3.79 23,311 2.68 4.33
VPBank 3.9 23,350 2.8 4.35
BQ dự báo Kỳ 06/18 4.01 23,311.18 2.82 4.33
Thực tế Tháng 06/18 4.67 22,855.38 1.34 4.72
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.56 464.62 1.9 0.65
Agribank 0.27 449.62 1.11 0.42
BIDV 0.8 439.62 1.61 0.41
DongABank 0.33 444.62 1.16 0.32
LienVietPostBank 0.13 434.62 1.36 0.27
MB 0.76 451.62 1.64 0.58
MSB 0.83 453.62 1.35 0.38
NamABank 1.16 544.62 1.76 0.32
NCB 1.04 442.62 1.48 0.44
OCB 1.11 439.62 1.16 0.47
Sacombank 0.24 464.62 1.81 0.29
SCB 0.81 499.62 1.66 0.26
SeABank 0.47 344.62 1.36 0.4
TechcomBank 0.82 444.62 1.51 0.37
TPBank 0.92 479.62 1.46 0.25
Vietcombank 0.88 455.62 1.34 0.39
VPBank 0.77 494.62 1.46 0.37
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 6 12 17 17
Agribank 3 8 1 13
BIDV 9 3 12 12
DongABank 4 6 2 5
LienVietPostBank 1 2 6 3
MB 7 9 13 16
MSB 12 10 5 9
NamABank 17 17 15 5
NCB 15 5 10 14
OCB 16 3 2 15
Sacombank 2 12 16 4
SCB 10 16 14 2
SeABank 5 1 6 11
TechcomBank 11 6 11 7
TPBank 14 14 8 1
Vietcombank 13 11 4 10
VPBank 8 15 8 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo