Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 08/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.01%
CPI (YOY)
23,311.18
Avg Intb USD/VND
2.82%
Avg Intb rate (1W)
4.33%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 08/18

3.98%
CPI (YOY)
23,297.13
Avg Intb USD/VND
4.11%
Avg Intb rate (1W)
5%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: MB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: NCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: ACB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: TPBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 4.11 23,320 3.24 4.07
Agribank 4.4 23,305 2.45 4.3
BIDV 3.87 23,295 2.95 4.31
DongABank 4.34 23,300 2.5 4.4
LienVietPostBank 4.8 23,290 2.7 4.45
MB 3.91 23,307 2.98 4.14
MSB 3.84 23,309 2.69 4.34
NamABank 3.51 23,400 3.1 4.4
NCB 3.63 23,298 2.82 4.28
OCB 3.56 23,295 2.5 4.25
Sacombank 4.91 23,320 3.15 4.43
SCB 3.86 23,355 3 4.46
SeABank 4.2 23,200 2.7 4.32
TechcomBank 3.85 23,300 2.85 4.35
TPBank 3.75 23,335 2.8 4.47
Vietcombank 3.79 23,311 2.68 4.33
VPBank 3.9 23,350 2.8 4.35
BQ dự báo Kỳ 08/18 4.01 23,311.18 2.82 4.33
Thực tế Tháng 08/18 3.98 23,297.13 4.11 5
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.13 22.87 0.87 0.93
Agribank 0.42 7.87 1.66 0.7
BIDV 0.11 2.13 1.16 0.69
DongABank 0.36 2.87 1.61 0.6
LienVietPostBank 0.82 7.13 1.41 0.55
MB 0.07 9.87 1.13 0.86
MSB 0.14 11.87 1.42 0.66
NamABank 0.47 102.87 1.01 0.6
NCB 0.35 0.87 1.29 0.72
OCB 0.42 2.13 1.61 0.75
Sacombank 0.93 22.87 0.96 0.57
SCB 0.12 57.87 1.11 0.54
SeABank 0.22 97.13 1.41 0.68
TechcomBank 0.13 2.87 1.26 0.65
TPBank 0.23 37.87 1.31 0.53
Vietcombank 0.19 13.87 1.43 0.67
VPBank 0.08 52.87 1.31 0.65
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 5 11 1 17
Agribank 13 7 17 13
BIDV 3 2 6 12
DongABank 12 4 15 5
LienVietPostBank 16 6 11 3
MB 1 8 5 16
MSB 7 9 13 9
NamABank 15 17 3 5
NCB 11 1 8 14
OCB 13 2 15 15
Sacombank 17 11 2 4
SCB 4 15 4 2
SeABank 9 16 11 11
TechcomBank 5 4 7 7
TPBank 10 13 9 1
Vietcombank 8 10 14 10
VPBank 2 14 9 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo