Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

4.09%
CPI (YOY)
23,309.24
Avg Intb USD/VND
4.47%
Avg Intb rate (1W)
4.69%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 4.42 23,325 4.28 4.62
Agribank 4 23,308 4.6 4.7
BIDV 4.1 23,318 4.51 4.72
DongABank 4.1 23,312 4.23 4.49
MB 3.86 23,299 4.48 4.88
MSB 4.02 23,326 4.59 4.66
NamABank 4.51 23,310 4.5 4.75
NCB 3.83 23,321 4.44 4.68
OCB 4.08 23,303 4.3 4.72
Sacombank 4.18 23,295 4.47 4.59
SeABank 4.05 23,310 4.7 4.75
TechcomBank 3.85 23,305 4.35 4.66
TPBank 3.91 23,318 4.55 4.72
Vietcombank 3.93 23,313 4.37 4.71
VPBank 4.05 23,275 4.52 4.78
BQ dự báo Kỳ 09/18 4.09 23,309.24 4.47 4.69
Thực tế Tháng 08/18 1.21 7,090.09 4.11 4.99
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 4.42 23,325 0.84 0.43
Agribank 4 23,308 1.16 0.35
BIDV 4.1 23,318 1.07 0.33
DongABank 4.1 23,312 0.79 0.56
MB 3.86 23,299 1.04 0.17
MSB 4.02 23,326 1.15 0.39
NamABank 4.51 23,310 1.06 0.3
NCB 3.83 23,321 1 0.37
OCB 4.08 23,303 0.86 0.33
Sacombank 4.18 23,295 1.03 0.46
SeABank 4.05 23,310 1.26 0.3
TechcomBank 3.85 23,305 0.91 0.39
TPBank 3.91 23,318 1.11 0.33
Vietcombank 3.93 23,313 0.93 0.34
VPBank 4.05 23,275 1.08 0.27
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 15 15 2 14
Agribank 7 6 15 10
BIDV 12 11 10 6
DongABank 12 9 1 16
MB 3 3 8 1
MSB 8 16 14 12
NamABank 16 7 9 3
NCB 1 14 6 11
OCB 11 4 3 6
Sacombank 14 2 7 15
SeABank 9 7 16 3
TechcomBank 2 5 4 12
TPBank 4 11 12 6
Vietcombank 5 10 5 9
VPBank 9 1 11 2

Biểu đồ

Kết quả Dự báo