Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.91%
CPI (YOY)
23,331.38
Avg Intb USD/VND
3.35%
Avg Intb rate (1W)
4.38%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/18

0%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
3.73%
Avg Intb rate (1W)
5.01%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: MB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: OCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.91 23,319 3.16 4.28
Agribank 3.95 23,323 3.1 4.3
BIDV 3.81 23,322 3.16 4.41
MB 3.35 23,340 3.45 4.52
MSB 3.95 23,328 3.56 4.38
NamABank 4.27 23,345 3.5 4.47
NCB 4.05 23,328 3.57 4.45
OCB 4.1 23,313 3.1 4.22
Sacombank 3.95 23,350 3.02 4.39
SCB 3.98 23,354 3.39 4.4
SeABank 4.05 23,330 3.3 4.49
TechcomBank 3.89 23,348 3.38 4.42
TPBank 3.85 23,325 3.6 4.3
Vietcombank 3.96 23,327 3.25 4.38
VPBank 3.86 23,320 3.75 4.31
BQ dự báo Kỳ 10/18 3.91 23,331.38 3.35 4.38
Thực tế Tháng 10/18 0 0 3.73 5.01
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.91 23,319 0.57 0.73
Agribank 3.95 23,323 0.63 0.71
BIDV 3.81 23,322 0.57 0.6
MB 3.35 23,340 0.28 0.49
MSB 3.95 23,328 0.17 0.63
NamABank 4.27 23,345 0.23 0.54
NCB 4.05 23,328 0.16 0.56
OCB 4.1 23,313 0.63 0.79
Sacombank 3.95 23,350 0.71 0.62
SCB 3.98 23,354 0.34 0.61
SeABank 4.05 23,330 0.43 0.52
TechcomBank 3.89 23,348 0.35 0.59
TPBank 3.85 23,325 0.13 0.71
Vietcombank 3.96 23,327 0.48 0.63
VPBank 3.86 23,320 0.02 0.7
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 6 2 11 14
Agribank 7 5 13 12
BIDV 2 4 11 6
MB 1 11 6 1
MSB 7 8 4 9
NamABank 15 12 5 3
NCB 12 8 3 4
OCB 14 1 13 15
Sacombank 7 14 15 8
SCB 11 15 7 7
SeABank 12 10 9 2
TechcomBank 5 13 8 5
TPBank 3 6 2 12
Vietcombank 10 7 10 9
VPBank 4 3 1 11

Biểu đồ

Kết quả Dự báo