Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 10/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.91%
CPI (YOY)
23,331.38
Avg Intb USD/VND
3.35%
Avg Intb rate (1W)
4.38%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 10/18

3.89%
CPI (YOY)
23,345.83
Avg Intb USD/VND
3.67%
Avg Intb rate (1W)
5.02%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: NamABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: TPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.91 23,319 3.16 4.28
Agribank 3.95 23,323 3.1 4.3
BIDV 3.81 23,322 3.16 4.41
LienVietPostBank 3.6 23,330 3.3 4.39
MB 3.35 23,340 3.45 4.52
MSB 3.95 23,328 3.56 4.38
NamABank 4.27 23,345 3.5 4.47
NCB 4.05 23,328 3.57 4.45
OCB 4.1 23,313 3.1 4.22
Sacombank 3.95 23,350 3.02 4.39
SCB 3.98 23,354 3.39 4.4
SeABank 4.05 23,330 3.3 4.49
TechcomBank 3.89 23,348 3.38 4.42
TPBank 3.85 23,325 3.6 4.3
Vietcombank 3.96 23,327 3.25 4.38
VPBank 3.86 23,320 3.75 4.31
BQ dự báo Kỳ 10/18 3.91 23,331.38 3.35 4.38
Thực tế Tháng 10/18 3.89 23,345.83 3.67 5.02
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.02 26.83 0.51 0.74
Agribank 0.06 22.83 0.57 0.72
BIDV 0.08 23.83 0.51 0.61
LienVietPostBank 0.29 15.83 0.37 0.63
MB 0.54 5.83 0.22 0.5
MSB 0.06 17.83 0.11 0.64
NamABank 0.38 0.83 0.17 0.55
NCB 0.16 17.83 0.1 0.57
OCB 0.21 32.83 0.57 0.8
Sacombank 0.06 4.17 0.65 0.63
SCB 0.09 8.17 0.28 0.62
SeABank 0.16 15.83 0.37 0.53
TechcomBank 0 2.17 0.29 0.6
TPBank 0.04 20.83 0.07 0.72
Vietcombank 0.07 18.83 0.42 0.64
VPBank 0.03 25.83 0.08 0.71
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2 15 12 15
Agribank 5 12 14 13
BIDV 9 13 12 6
LienVietPostBank 14 6 9 8
MB 16 4 6 1
MSB 5 8 4 10
NamABank 15 1 5 3
NCB 11 8 3 4
OCB 13 16 14 16
Sacombank 5 3 16 8
SCB 10 5 7 7
SeABank 11 6 9 2
TechcomBank 1 2 8 5
TPBank 4 11 1 13
Vietcombank 8 10 11 10
VPBank 3 14 2 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo