Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.86%
CPI (YOY)
23,308.35
Avg Intb USD/VND
4.59%
Avg Intb rate (1W)
4.63%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 11/18

0%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
4.84%
Avg Intb rate (1W)
5.13%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: ACB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: NCB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.93 22,985 4.68 4.63
Agribank 3.93 23,330 4.7 4.65
BIDV 4.11 23,325 4.65 4.7
DongABank 3.72 23,345 4.4 4.73
MB 3.65 23,342 4.55 4.52
MSB 3.93 23,332 4.26 4.59
NamABank 4.12 23,348 4.68 4.65
NCB 3.93 23,320 4.68 4.75
OCB 3.95 23,325 4.6 4.56
Sacombank 3.95 23,345 4.65 4.56
SCB 3.56 23,326 4.71 4.66
SeABank 3.9 23,320 4.6 4.73
TechcomBank 3.62 23,325 4.48 4.58
TPBank 3.51 23,318 4.68 4.65
Vietcombank 3.95 23,338 4.67 4.69
VPBank 3.91 23,318 4.35 4.45
BQ dự báo Kỳ 11/18 3.86 23,308.35 4.59 4.63
Thực tế Tháng 11/18 0 0 4.84 5.13
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.93 22,985 0.16 0.5
Agribank 3.93 23,330 0.14 0.48
BIDV 4.11 23,325 0.19 0.43
DongABank 3.72 23,345 0.44 0.4
MB 3.65 23,342 0.29 0.61
MSB 3.93 23,332 0.58 0.54
NamABank 4.12 23,348 0.16 0.48
NCB 3.93 23,320 0.16 0.38
OCB 3.95 23,325 0.24 0.57
Sacombank 3.95 23,345 0.19 0.57
SCB 3.56 23,326 0.13 0.47
SeABank 3.9 23,320 0.24 0.4
TechcomBank 3.62 23,325 0.36 0.55
TPBank 3.51 23,318 0.16 0.48
Vietcombank 3.95 23,338 0.17 0.44
VPBank 3.91 23,318 0.49 0.68
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 8 1 3 10
Agribank 8 10 2 7
BIDV 15 6 8 4
DongABank 5 14 14 2
MB 4 13 12 15
MSB 8 11 16 11
NamABank 16 16 3 7
NCB 8 4 3 1
OCB 12 6 10 13
Sacombank 12 14 8 13
SCB 2 9 1 6
SeABank 6 4 10 2
TechcomBank 3 6 13 12
TPBank 1 2 3 7
Vietcombank 12 12 7 5
VPBank 7 2 15 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo