Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.56%
CPI (YOY)
23,314.35
Avg Intb USD/VND
4.83%
Avg Intb rate (1W)
4.56%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 12/18

2.98%
CPI (YOY)
23,284.8
Avg Intb USD/VND
4.78%
Avg Intb rate (1W)
5.1%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: NCB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: Agribank, Sacombank, SeABank, TechcomBank, VPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: NamABank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.63 23,330 4.85 4.52
Agribank 3.55 23,325 4.8 4.55
BIDV 3.28 23,324 4.81 4.55
DongABank 3.46 23,330 4.7 4.62
LienVietPostBank 3.7 23,280 4.9 4.58
MB 3.65 23,300 4.87 4.55
MSB 3.59 23,309 4.73 4.55
NamABank 3.98 23,335 5 4.67
NCB 3.84 23,284 4.84 4.48
OCB 3.35 23,295 4.9 4.6
Sacombank 3.95 23,350 4.76 4.54
SCB 3.1 23,315 4.7 4.53
SeABank 3.92 23,330 4.8 4.64
TechcomBank 3.15 23,315 4.8 4.61
TPBank 3.38 23,308 4.94 4.52
Vietcombank 3.39 23,319 4.87 4.53
VPBank 3.64 23,295 4.8 4.55
BQ dự báo Kỳ 12/18 3.56 23,314.35 4.83 4.56
Thực tế Tháng 12/18 2.98 23,284.8 4.78 5.1
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.65 45.2 0.07 0.58
Agribank 0.57 40.2 0.02 0.55
BIDV 0.3 39.2 0.03 0.55
DongABank 0.48 45.2 0.08 0.48
LienVietPostBank 0.72 4.8 0.12 0.52
MB 0.67 15.2 0.09 0.55
MSB 0.61 24.2 0.05 0.55
NamABank 1 50.2 0.22 0.43
NCB 0.86 0.8 0.06 0.62
OCB 0.37 10.2 0.12 0.5
Sacombank 0.97 65.2 0.02 0.56
SCB 0.12 30.2 0.08 0.57
SeABank 0.94 45.2 0.02 0.46
TechcomBank 0.17 30.2 0.02 0.49
TPBank 0.4 23.2 0.16 0.58
Vietcombank 0.41 34.2 0.09 0.57
VPBank 0.66 10.2 0.02 0.55
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 10 13 9 15
Agribank 8 12 1 7
BIDV 3 11 6 7
DongABank 7 13 10 3
LienVietPostBank 13 2 14 6
MB 12 5 12 7
MSB 9 7 7 7
NamABank 17 16 17 1
NCB 14 1 8 17
OCB 4 3 14 5
Sacombank 16 17 1 12
SCB 1 8 10 13
SeABank 15 13 1 2
TechcomBank 2 8 1 4
TPBank 5 6 16 15
Vietcombank 6 10 12 13
VPBank 11 3 1 7

Biểu đồ

Kết quả Dự báo