Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 12/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.56%
CPI (YOY)
23,314.35
Avg Intb USD/VND
4.83%
Avg Intb rate (1W)
4.56%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.63 23,330 4.85 4.52
Agribank 3.55 23,325 4.8 4.55
BIDV 3.28 23,324 4.81 4.55
DongABank 3.46 23,330 4.7 4.62
MB 3.65 23,300 4.87 4.55
MSB 3.59 23,309 4.73 4.55
NamABank 3.98 23,335 5 4.67
NCB 3.84 23,284 4.84 4.48
OCB 3.35 23,295 4.9 4.6
Sacombank 3.95 23,350 4.76 4.54
SeABank 3.92 23,330 4.8 4.64
TechcomBank 3.15 23,315 4.8 4.61
TPBank 3.38 23,308 4.94 4.52
Vietcombank 3.39 23,319 4.87 4.53
VPBank 3.64 23,295 4.8 4.55
BQ dự báo Kỳ 12/18 3.56 23,314.35 4.83 4.56
Thực tế Tháng 11/18 0 0 4.84 5.13
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.63 23,330 0.08 0.58
Agribank 3.55 23,325 0.03 0.55
BIDV 3.28 23,324 0.04 0.55
DongABank 3.46 23,330 0.07 0.48
MB 3.65 23,300 0.1 0.55
MSB 3.59 23,309 0.04 0.55
NamABank 3.98 23,335 0.23 0.43
NCB 3.84 23,284 0.07 0.62
OCB 3.35 23,295 0.13 0.5
Sacombank 3.95 23,350 0.01 0.56
SeABank 3.92 23,330 0.03 0.46
TechcomBank 3.15 23,315 0.03 0.49
TPBank 3.38 23,308 0.17 0.58
Vietcombank 3.39 23,319 0.1 0.57
VPBank 3.64 23,295 0.03 0.55
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 10 12 11 14
Agribank 8 11 2 6
BIDV 3 10 7 6
DongABank 7 12 8 3
MB 12 4 12 6
MSB 9 6 6 6
NamABank 16 15 16 1
NCB 13 1 10 16
OCB 4 2 14 5
Sacombank 15 16 1 11
SeABank 14 12 2 2
TechcomBank 2 7 2 4
TPBank 5 5 15 14
Vietcombank 6 9 12 12
VPBank 11 2 2 6

Biểu đồ

Kết quả Dự báo