Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.92%
CPI (YOY)
23,186.82
Avg Intb USD/VND
4.77%
Avg Intb rate (1W)
4.39%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/19

0%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
4.75%
Avg Intb rate (1W)
4.92%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: NamABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: DongABank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.03 23,196 4.93 4.38
ACB 2.84 23,200 4.95 4.36
BIDV 2.55 23,197 4.86 4.42
DongABank 3.72 23,210 4.8 4.55
MB 2.62 23,000 4.51 4.35
MSB 2.64 23,199 4.76 4.35
NamABank 3.38 23,205 4.75 4.43
NCB 2.88 23,211 4.77 4.44
OCB 2.68 23,202 4.79 4.25
Sacombank 2.83 23,196 4.74 4.34
SCB 2.56 23,202 4.78 4.38
SeABank 3.86 23,170 4.86 4.48
TechcomBank 2.46 23,198 4.85 4.28
TPBank 2.69 23,199 4.81 4.43
Vietcombank 2.71 23,185 4.82 4.45
VPBank 2.75 23,206 4.25 4.32
BQ dự báo Kỳ 01/19 2.92 23,186.82 4.77 4.39
Thực tế Tháng 01/19 0 0 4.75 4.92
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3.03 23,196 0.18 0.54
ACB 2.84 23,200 0.2 0.56
BIDV 2.55 23,197 0.11 0.5
DongABank 3.72 23,210 0.05 0.37
MB 2.62 23,000 0.24 0.57
MSB 2.64 23,199 0.01 0.57
NamABank 3.38 23,205 0 0.49
NCB 2.88 23,211 0.02 0.48
OCB 2.68 23,202 0.04 0.67
Sacombank 2.83 23,196 0.01 0.58
SCB 2.56 23,202 0.03 0.54
SeABank 3.86 23,170 0.11 0.44
TechcomBank 2.46 23,198 0.1 0.64
TPBank 2.69 23,199 0.06 0.49
Vietcombank 2.71 23,185 0.07 0.47
VPBank 2.75 23,206 0.5 0.6
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 13 4 13 8
ACB 11 10 14 10
BIDV 2 6 11 7
DongABank 15 15 7 1
MB 4 1 15 11
MSB 5 8 2 11
NamABank 14 13 1 5
NCB 12 16 4 4
OCB 6 11 6 16
Sacombank 10 4 2 13
SCB 3 11 5 8
SeABank 16 2 11 2
TechcomBank 1 7 10 15
TPBank 7 8 8 5
Vietcombank 8 3 9 3
VPBank 9 14 16 14

Biểu đồ

Kết quả Dự báo