Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.98%
CPI (YOY)
23,201.35
Avg Intb USD/VND
3.9%
Avg Intb rate (1W)
3.85%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/19

2.7%
CPI (YOY)
23,200.71
Avg Intb USD/VND
3.82%
Avg Intb rate (1W)
4.75%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: ABBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: NCB, SCB, SeABank, TechcomBank, VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: CB, TPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: Agribank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.76 23,202 3.95 3.79
ACB 2.79 23,203 3.92 3.92
Agribank 2.85 23,205 4.2 3.95
BIDV 3.24 23,200 3.86 3.82
CB 2.85 23,191 3.8 3.86
LienVietPostBank 2.6 23,202 4.05 3.92
MB 3.16 23,202 3.85 3.85
MSB 3.14 23,197 3.64 3.79
NamABank 3.05 23,205 4.25 3.87
NCB 3.06 23,201 3.96 3.88
Sacombank 2.9 23,206 3.9 3.81
SCB 2.94 23,201 3.61 3.81
SeABank 3.04 23,201 3.96 3.9
TechcomBank 3.21 23,201 3.79 3.79
TPBank 2.81 23,202 3.84 3.88
Vietcombank 3.16 23,203 3.96 3.87
VPBank 3.02 23,201 3.73 3.81
BQ dự báo Kỳ 03/19 2.98 23,201.35 3.9 3.85
Thực tế Tháng 03/19 2.7 23,200.71 3.82 4.75
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.06 1.29 0.13 0.96
ACB 0.09 2.29 0.1 0.83
Agribank 0.15 4.29 0.38 0.8
BIDV 0.54 0.71 0.04 0.93
CB 0.15 9.71 0.02 0.89
LienVietPostBank 0.1 1.29 0.23 0.83
MB 0.46 1.29 0.03 0.9
MSB 0.44 3.71 0.18 0.96
NamABank 0.35 4.29 0.43 0.88
NCB 0.36 0.29 0.14 0.87
Sacombank 0.2 5.29 0.08 0.94
SCB 0.24 0.29 0.21 0.94
SeABank 0.34 0.29 0.14 0.85
TechcomBank 0.51 0.29 0.03 0.96
TPBank 0.11 1.29 0.02 0.87
Vietcombank 0.46 2.29 0.14 0.88
VPBank 0.32 0.29 0.09 0.94
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 1 7 9 15
ACB 2 11 8 2
Agribank 5 14 16 1
BIDV 17 6 5 11
CB 5 17 1 9
LienVietPostBank 3 7 15 2
MB 14 7 3 10
MSB 13 13 13 15
NamABank 11 14 17 7
NCB 12 1 10 5
Sacombank 7 16 6 12
SCB 8 1 14 12
SeABank 10 1 10 4
TechcomBank 16 1 3 15
TPBank 4 7 1 5
Vietcombank 14 11 10 7
VPBank 9 1 7 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo