Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.9%
CPI (YOY)
23,283.88
Avg Intb USD/VND
3.91%
Avg Intb rate (1W)
3.91%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.53 23,300 3.67 4
BIDV 2.74 23,283 3.95 3.92
CB 2.93 23,303 4.02 3.93
Eximbank 3.9 23,350 3.75 3.85
MB 3.12 23,290 3.85 3.85
MSB 2.71 23,296 3.96 3.89
NamABank 2.95 23,275 3.63 3.89
NCB 2.91 23,291 3.91 3.91
OCB 2.73 23,290 3.6 3.96
Sacombank 3.27 23,270 4.05 3.96
SeABank 3.01 23,300 4.19 3.95
TechcomBank 2.51 23,246 3.85 3.86
TPBank 2.5 23,268 4.12 3.98
Vietcombank 2.68 23,233 3.78 3.85
VPBank 2.88 23,262 4 3.88
BQ dự báo Kỳ 05/19 2.9 23,283.88 3.91 3.91
Thực tế Tháng 04/19 0 0 3.94 4.76
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.53 23,300 0.19 0.73
BIDV 2.74 23,283 0.47 0.81
CB 2.93 23,303 0.54 0.8
Eximbank 3.9 23,350 0.27 0.88
MB 3.12 23,290 0.37 0.88
MSB 2.71 23,296 0.48 0.84
NamABank 2.95 23,275 0.15 0.84
NCB 2.91 23,291 0.43 0.82
OCB 2.73 23,290 0.12 0.77
Sacombank 3.27 23,270 0.57 0.77
SeABank 3.01 23,300 0.71 0.78
TechcomBank 2.51 23,246 0.37 0.87
TPBank 2.5 23,268 0.64 0.75
Vietcombank 2.68 23,233 0.3 0.88
VPBank 2.88 23,262 0.52 0.85
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3 13 3 1
BIDV 7 8 9 7
CB 11 15 13 6
Eximbank 16 16 4 14
MB 14 9 6 14
MSB 5 12 10 10
NamABank 12 7 2 10
NCB 10 11 8 8
OCB 6 9 1 3
Sacombank 15 6 14 3
SeABank 13 13 16 5
TechcomBank 2 2 6 13
TPBank 1 4 15 2
Vietcombank 4 1 5 14
VPBank 9 3 11 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo