Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 05/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.9%
CPI (YOY)
23,283.88
Avg Intb USD/VND
3.91%
Avg Intb rate (1W)
3.91%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 05/19

0%
CPI (YOY)
0
Avg Intb USD/VND
3.48%
Avg Intb rate (1W)
4.73%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: OCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: ACB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.53 23,300 3.67 4
BIDV 2.74 23,283 3.95 3.92
CB 2.93 23,303 4.02 3.93
Eximbank 3.9 23,350 3.75 3.85
MB 3.12 23,290 3.85 3.85
MSB 2.71 23,296 3.96 3.89
NamABank 2.95 23,275 3.63 3.89
NCB 2.91 23,291 3.91 3.91
OCB 2.73 23,290 3.6 3.96
Sacombank 3.27 23,270 4.05 3.96
SCB 2.76 23,268 4 3.9
SeABank 3.01 23,300 4.19 3.95
TechcomBank 2.51 23,246 3.85 3.86
TPBank 2.5 23,268 4.12 3.98
Vietcombank 2.68 23,233 3.78 3.85
VPBank 2.88 23,262 4 3.88
BQ dự báo Kỳ 05/19 2.9 23,283.88 3.91 3.91
Thực tế Tháng 05/19 0 0 3.48 4.73
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 2.53 23,300 0.19 0.73
BIDV 2.74 23,283 0.47 0.81
CB 2.93 23,303 0.54 0.8
Eximbank 3.9 23,350 0.27 0.88
MB 3.12 23,290 0.37 0.88
MSB 2.71 23,296 0.48 0.84
NamABank 2.95 23,275 0.15 0.84
NCB 2.91 23,291 0.43 0.82
OCB 2.73 23,290 0.12 0.77
Sacombank 3.27 23,270 0.57 0.77
SCB 2.76 23,268 0.52 0.83
SeABank 3.01 23,300 0.71 0.78
TechcomBank 2.51 23,246 0.37 0.87
TPBank 2.5 23,268 0.64 0.75
Vietcombank 2.68 23,233 0.3 0.88
VPBank 2.88 23,262 0.52 0.85
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3 13 3 1
BIDV 7 8 9 7
CB 11 15 13 6
Eximbank 16 16 4 14
MB 14 9 6 14
MSB 5 12 10 10
NamABank 12 7 2 10
NCB 10 11 8 8
OCB 6 9 1 3
Sacombank 15 6 14 3
SCB 8 4 11 9
SeABank 13 13 16 5
TechcomBank 2 2 6 13
TPBank 1 4 15 2
Vietcombank 4 1 5 14
VPBank 9 3 11 12

Biểu đồ

Kết quả Dự báo