Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 06/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.42%
CPI (YOY)
23,251.29
Avg Intb USD/VND
3.43%
Avg Intb rate (1W)
3.78%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.36 23,241 3.55 3.9
ACB 2.34 23,261 3.33 3.8
BIDV 2.45 23,253 3.39 3.78
CB 2.32 23,249 3.46 3.79
MB 2.18 23,320 3.55 3.68
MSB 2.46 23,231 3.24 3.74
NamABank 2.63 23,245 3.57 3.72
NCB 2.4 23,255 3.42 3.83
OCB 2.62 23,252 3.56 3.75
Sacombank 2.61 23,245 3.36 3.77
SeABank 2.41 23,289 3.41 3.8
TechcomBank 2.46 23,230 3.3 3.74
TPBank 2.39 23,237 3.49 3.76
Vietcombank 2.41 23,239 3.61 3.85
VPBank 2.55 23,252 3.43 3.77
BQ dự báo Kỳ 06/19 2.42 23,251.29 3.43 3.78
Thực tế Tháng 05/19 0 0 3.48 4.73
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.36 23,241 0.14 0.77
ACB 2.34 23,261 0.08 0.87
BIDV 2.45 23,253 0.02 0.89
CB 2.32 23,249 0.05 0.88
MB 2.18 23,320 0.14 0.99
MSB 2.46 23,231 0.17 0.93
NamABank 2.63 23,245 0.16 0.95
NCB 2.4 23,255 0.01 0.84
OCB 2.62 23,252 0.15 0.92
Sacombank 2.61 23,245 0.05 0.9
SeABank 2.41 23,289 0 0.87
TechcomBank 2.46 23,230 0.11 0.93
TPBank 2.39 23,237 0.08 0.91
Vietcombank 2.41 23,239 0.2 0.82
VPBank 2.55 23,252 0.02 0.9
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 4 6 11 1
ACB 3 14 7 4
BIDV 10 12 3 7
CB 2 9 6 6
MB 1 16 11 16
MSB 11 2 15 13
NamABank 16 7 14 15
NCB 7 13 2 3
OCB 15 10 13 12
Sacombank 14 7 5 8
SeABank 8 15 1 4
TechcomBank 11 1 10 13
TPBank 6 3 8 11
Vietcombank 8 5 16 2
VPBank 13 10 4 8

Biểu đồ

Kết quả Dự báo