Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 6/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.42%
CPI (YOY)
23,251.29
Avg Intb USD/VND
3.43%
Avg Intb rate (1W)
3.78%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 6/19

2.16%
CPI (YOY)
23,340.6
Avg Intb USD/VND
3.41%
Avg Intb rate (1W)
4.67%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: MB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: SeABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: ABBank


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.36 23,241 3.55 3.9
ACB 2.34 23,261 3.33 3.8
BIDV 2.45 23,253 3.39 3.78
CB 2.32 23,249 3.46 3.79
LienVietPostBank 2.1 23,235 3.36 3.81
MB 2.18 23,320 3.55 3.68
MSB 2.46 23,231 3.24 3.74
NamABank 2.63 23,245 3.57 3.72
NCB 2.4 23,255 3.42 3.83
OCB 2.62 23,252 3.56 3.75
Sacombank 2.61 23,245 3.36 3.77
SCB 2.37 23,238 3.31 3.77
SeABank 2.41 23,289 3.41 3.8
TechcomBank 2.46 23,230 3.3 3.74
TPBank 2.39 23,237 3.49 3.76
Vietcombank 2.41 23,239 3.61 3.85
VPBank 2.55 23,252 3.43 3.77
BQ dự báo Tháng 6/19 2.42 23,251.29 3.43 3.78
Thực tế Tháng 6/19 2.16 23,340.6 3.41 4.67
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.2 99.6 0.14 0.77
ACB 0.18 79.6 0.08 0.87
BIDV 0.29 87.6 0.02 0.89
CB 0.16 91.6 0.05 0.88
LienVietPostBank 0.06 105.6 0.05 0.86
MB 0.02 20.6 0.14 0.99
MSB 0.3 109.6 0.17 0.93
NamABank 0.47 95.6 0.16 0.95
NCB 0.24 85.6 0.01 0.84
OCB 0.46 88.6 0.15 0.92
Sacombank 0.45 95.6 0.05 0.9
SCB 0.21 102.6 0.1 0.9
SeABank 0.25 51.6 0 0.87
TechcomBank 0.3 110.6 0.11 0.93
TPBank 0.23 103.6 0.08 0.91
Vietcombank 0.25 101.6 0.2 0.82
VPBank 0.39 88.6 0.02 0.9
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 5 11 12 1
ACB 4 3 8 5
BIDV 11 5 3 8
CB 3 8 5 7
LienVietPostBank 2 15 5 4
MB 1 1 12 17
MSB 12 16 16 14
NamABank 17 9 15 16
NCB 8 4 2 3
OCB 16 6 14 13
Sacombank 15 9 5 9
SCB 6 13 10 9
SeABank 9 2 1 5
TechcomBank 12 17 11 14
TPBank 7 14 8 12
Vietcombank 9 12 17 2
VPBank 14 6 3 9

Biểu đồ

Kết quả Dự báo