Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.3%
CPI (YOY)
23,211.65
Avg Intb USD/VND
3.68%
Avg Intb rate (1W)
3.26%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.1 23,220 3.5 3.3
ACB 2.17 23,217 3.3 3.19
Agribank 2.65 23,225 4 3.3
BIDV 2.18 23,200 3.65 3.1
CB 2.4 23,205 3.77 3.25
Eximbank 2.3 23,210 4 4.05
MSB 2.23 23,202 3.61 3.22
NamABank 2.78 23,205 3.9 3.27
NCB 2.07 23,207 3.67 3.27
Sacombank 2.12 23,203 3.56 3.03
SeABank 2.43 23,220 3.56 3.22
TechcomBank 2.04 23,210 3.5 3.14
TPBank 2.17 23,201 4.37 3.28
Vietcombank 2.14 23,199 3.51 3.18
VPBank 2.12 23,199 3.22 3.12
BQ dự báo Kỳ 09/19 2.3 23,211.65 3.68 3.26
Thực tế Tháng 08/19 0 17,929.5 3.34 4.33
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.1 15.85 0.45 0.74
ACB 2.17 12.85 0.25 0.85
Agribank 2.65 20.85 0.95 0.74
BIDV 2.18 4.15 0.6 0.94
CB 2.4 0.85 0.72 0.79
Eximbank 2.3 5.85 0.95 0.01
MSB 2.23 2.15 0.56 0.82
NamABank 2.78 0.85 0.85 0.77
NCB 2.07 2.85 0.62 0.77
Sacombank 2.12 1.15 0.51 1.01
SeABank 2.43 15.85 0.51 0.82
TechcomBank 2.04 5.85 0.45 0.9
TPBank 2.17 3.15 1.32 0.76
Vietcombank 2.14 5.15 0.46 0.86
VPBank 2.12 5.15 0.17 0.92
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 3 14 3 2
ACB 8 13 2 10
Agribank 15 16 14 2
BIDV 10 7 9 15
CB 13 1 11 7
Eximbank 12 11 14 1
MSB 11 4 8 8
NamABank 16 1 13 5
NCB 2 5 10 5
Sacombank 4 3 6 16
SeABank 14 14 6 8
TechcomBank 1 11 3 13
TPBank 8 6 16 4
Vietcombank 6 9 5 11
VPBank 4 9 1 14

Biểu đồ

Kết quả Dự báo