Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 11/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.73%
CPI (YOY)
23,206.18
Avg Intb USD/VND
2.31%
Avg Intb rate (1W)
2.66%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 11/19

3.52%
CPI (YOY)
23,198.81
Avg Intb USD/VND
2.76%
Avg Intb rate (1W)
3.67%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: VPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.74 23,202 2.05 2.65
ACB 2.89 23,204 2.25 2.64
BIDV 3 23,203 2.16 2.55
CB 2.33 23,210 2.5 2.65
Eximbank 2.3 23,205 2.3 2.7
LienVietPostBank 2.42 23,250 2.36 2.85
MB 2.42 23,202 2.28 2.98
MSB 2.92 23,198 2.2 2.62
NamABank 2.68 23,200 2.54 2.63
NCB 2.91 23,203 2.22 2.72
OCB 2.85 23,204 2.33 2.68
Sacombank 2.61 23,210 2.4 2.47
SCB 2.85 23,205 2.55 2.65
SeABank 2.35 23,203 2.53 2.65
TechcomBank 3.08 23,205 2.06 2.5
Vietcombank 2.9 23,202 2.15 2.61
VPBank 3.22 23,199 2.45 2.63
BQ dự báo Tháng 11/19 2.73 23,206.18 2.31 2.66
Thực tế Tháng 11/19 3.52 23,198.81 2.76 3.67
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 0.78 3.19 0.71 1.02
ACB 0.63 5.19 0.51 1.03
BIDV 0.52 4.19 0.6 1.12
CB 1.19 11.19 0.26 1.02
Eximbank 1.22 6.19 0.46 0.97
LienVietPostBank 1.1 51.19 0.4 0.82
MB 1.1 3.19 0.48 0.69
MSB 0.6 0.81 0.56 1.05
NamABank 0.84 1.19 0.22 1.04
NCB 0.61 4.19 0.54 0.95
OCB 0.67 5.19 0.43 0.99
Sacombank 0.91 11.19 0.36 1.2
SCB 0.67 6.19 0.21 1.02
SeABank 1.17 4.19 0.23 1.02
TechcomBank 0.44 6.19 0.7 1.17
Vietcombank 0.62 3.19 0.61 1.06
VPBank 0.3 0.19 0.31 1.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 10 4 17 6
ACB 7 10 11 10
BIDV 3 7 14 15
CB 16 15 4 6
Eximbank 17 12 9 4
LienVietPostBank 13 17 7 2
MB 13 4 10 1
MSB 4 2 13 13
NamABank 11 3 2 11
NCB 5 7 12 3
OCB 8 10 8 5
Sacombank 12 15 6 17
SCB 8 12 1 6
SeABank 15 7 3 6
TechcomBank 2 12 16 16
Vietcombank 6 4 15 14
VPBank 1 1 5 11

Biểu đồ

Kết quả Dự báo