Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/19

Tải về

Tổng hợp dự báo

2.73%
CPI (YOY)
23,206.18
Avg Intb USD/VND
2.31%
Avg Intb rate (1W)
2.66%
Avg bond yield (10Y)

Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.74 23,202 2.05 2.65
ACB 2.89 23,204 2.25 2.64
BIDV 3 23,203 2.16 2.55
CB 2.33 23,210 2.5 2.65
Eximbank 2.3 23,205 2.3 2.7
MB 2.42 23,202 2.28 2.98
MSB 2.92 23,198 2.2 2.62
NamABank 2.68 23,200 2.54 2.63
NCB 2.91 23,203 2.22 2.72
OCB 2.85 23,204 2.33 2.68
Sacombank 2.61 23,210 2.4 2.47
SeABank 2.35 23,203 2.53 2.65
TechcomBank 3.08 23,205 2.06 2.5
Vietcombank 2.9 23,202 2.15 2.61
VPBank 3.22 23,199 2.45 2.63
BQ dự báo Kỳ 11/19 2.73 23,206.18 2.31 2.66
Thực tế Tháng 10/19 0 23,202.13 2.19 3.82
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 2.74 4.33 0.71 1.02
ACB 2.89 6.33 0.51 1.03
BIDV 3 5.33 0.6 1.12
CB 2.33 12.33 0.26 1.02
Eximbank 2.3 7.33 0.46 0.97
MB 2.42 4.33 0.48 0.69
MSB 2.92 0.33 0.56 1.05
NamABank 2.68 2.33 0.22 1.04
NCB 2.91 5.33 0.54 0.95
OCB 2.85 6.33 0.43 0.99
Sacombank 2.61 12.33 0.36 1.2
SeABank 2.35 5.33 0.23 1.02
TechcomBank 3.08 7.33 0.7 1.17
Vietcombank 2.9 4.33 0.61 1.06
VPBank 3.22 1.33 0.31 1.04
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 7 4 16 5
ACB 10 10 10 9
BIDV 14 7 13 14
CB 2 15 4 5
Eximbank 1 12 8 3
MB 4 4 9 1
MSB 13 1 12 12
NamABank 6 3 2 10
NCB 12 7 11 2
OCB 8 10 7 4
Sacombank 5 15 6 16
SeABank 3 7 3 5
TechcomBank 15 12 15 15
Vietcombank 11 4 14 13
VPBank 16 2 5 10

Biểu đồ

Kết quả Dự báo