Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 09/17

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.13%
CPI (YOY)
22,732
Avg Intb USD/VND
0.93%
Avg Intb rate (1W)
4.68%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 09/17

3.4%
CPI (YOY)
22,727.8
Avg Intb USD/VND
1.05%
Avg Intb rate (1W)
5.5%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

OCB

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

ACB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

NamABank, Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

VPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.09 22,728 0.95 4.68
BIDV 2.88 22,729 0.92 4.67
MB 2.98 22,729 0.91 4.62
MSB 3.14 22,729 0.89 4.63
NamABank 2.3 22,739 1 4.68
NCB 3.17 22,731 0.92 4.65
OCB 3.48 22,735 0.89 4.73
PVcomBank 4 22,750 1.35 4.7
Sacombank 3.68 22,732 1 4.68
TechcomBank 2.9 22,730 0.82 4.64
TPBank 2.82 22,729 0.86 4.66
Vietcombank 2.99 22,729 0.95 4.67
VPBank 3.3 22,729 0.75 4.78
BQ dự báo Kỳ 09/17 3.13 22,732 0.93 4.68
Thực tế Tháng 09/17 3.4 22,727.8 1.05 5.5
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.31 0.2 0.1 0.82
BIDV 0.52 1.2 0.13 0.83
MB 0.42 1.2 0.14 0.88
MSB 0.26 1.2 0.16 0.87
NamABank 1.1 11.2 0.05 0.82
NCB 0.23 3.2 0.13 0.85
OCB 0.08 7.2 0.16 0.77
PVcomBank 0.6 22.2 0.3 0.8
Sacombank 0.28 4.2 0.05 0.82
TechcomBank 0.5 2.2 0.23 0.86
TPBank 0.58 1.2 0.19 0.84
Vietcombank 0.41 1.2 0.1 0.83
VPBank 0.1 1.2 0.3 0.72
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 6 1 3 4
BIDV 11 2 5 7
MB 9 2 7 14
MSB 4 2 8 13
NamABank 14 13 1 4
NCB 3 10 5 11
OCB 1 12 8 2
PVcomBank 13 14 13 3
Sacombank 5 11 1 4
TechcomBank 10 9 12 12
TPBank 12 2 10 9
Vietcombank 8 2 3 7
VPBank 2 2 14 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo