Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/18

Tải về

Tổng hợp dự báo

3.07%
CPI (YOY)
22,765.31
Avg Intb USD/VND
1.3%
Avg Intb rate (1W)
3%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/18

2.66%
CPI (YOY)
22,777.91
Avg Intb USD/VND
1.14%
Avg Intb rate (1W)
4.13%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: SCB, TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: MB, NamABank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: ACB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.4 22,767 1.08 3.15
Agribank 2.85 22,770 1.2 3
BIDV 2.95 22,757 1.45 3.04
DongABank 3.1 22,770 1.4 3.01
LienVietPostBank 2.9 22,747 1.8 3.05
MB 3.21 22,763 1.15 2.94
MSB 2.97 22,776 1.26 3.03
NamABank 3.45 22,761 1.15 3.03
NCB 2.96 22,769 1.06 2.96
OCB 3.2 22,775 1.46 2.96
SCB 2.8 22,771 1.25 2.95
TechcomBank 2.8 22,760 1.19 3.01
TPBank 3.05 22,768 0.97 2.86
VietBank 3.17 22,733 1.7 3.05
Vietcombank 3.39 22,783 1.43 2.97
VPBank 2.9 22,775 1.27 2.92
BQ dự báo Kỳ 03/18 3.07 22,765.31 1.3 3
Thực tế Tháng 03/18 2.66 22,777.91 1.14 4.13
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.74 10.91 0.06 0.98
Agribank 0.19 7.91 0.06 1.13
BIDV 0.29 20.91 0.31 1.09
DongABank 0.44 7.91 0.26 1.12
LienVietPostBank 0.24 30.91 0.66 1.08
MB 0.55 14.91 0.01 1.19
MSB 0.31 1.91 0.12 1.1
NamABank 0.79 16.91 0.01 1.1
NCB 0.3 8.91 0.08 1.17
OCB 0.54 2.91 0.32 1.17
SCB 0.14 6.91 0.11 1.18
TechcomBank 0.14 17.91 0.05 1.12
TPBank 0.39 9.91 0.17 1.27
VietBank 0.51 44.91 0.56 1.08
Vietcombank 0.73 5.09 0.29 1.16
VPBank 0.24 2.91 0.13 1.21
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 15 10 4 1
Agribank 3 6 4 9
BIDV 6 14 13 4
DongABank 10 6 11 7
LienVietPostBank 4 15 16 2
MB 13 11 1 14
MSB 8 1 8 5
NamABank 16 12 1 5
NCB 7 8 6 11
OCB 12 2 14 11
SCB 1 5 7 13
TechcomBank 1 13 3 7
TPBank 9 9 10 16
VietBank 11 16 15 2
Vietcombank 14 4 12 10
VPBank 4 2 9 15

Biểu đồ

Kết quả Dự báo