Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 01/17

Tải về

Tổng hợp dự báo

5.16%
CPI (YOY)
22,555.17
Avg Intb USD/VND
3.7%
Avg Intb rate (1W)
5.14%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 01/17

5.22%
CPI (YOY)
22,602.47
Avg Intb USD/VND
4.99%
Avg Intb rate (1W)
6.22%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: TPBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: NCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 5.64 22,600 3.5 4.95
BIDV 5.28 22,588 3.36 5.09
MB 5.5 22,500 2 5.3
MSB 5.27 22,716 4.23 5.25
NamABank 3.85 22,200 4.5 5.25
NCB 4.8 22,575 5 5.15
OCB 5.44 22,585 3.4 5.05
SCB 5.28 22,590 4 5.1
TechcomBank 5.15 22,602 3.3 5.07
TPBank 5.23 22,583 3.43 5
Vietcombank 5.18 22,548 3.68 5.21
VPBank 5.3 22,575 4 5.2
BQ dự báo Kỳ 01/17 5.16 22,555.17 3.7 5.14
Thực tế Tháng 01/17 5.22 22,602.47 4.99 6.22
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.42 2.47 1.49 1.27
BIDV 0.06 14.47 1.63 1.13
MB 0.28 102.47 2.99 0.92
MSB 0.05 113.53 0.76 0.97
NamABank 1.37 402.47 0.49 0.97
NCB 0.42 27.47 0.01 1.07
OCB 0.22 17.47 1.59 1.17
SCB 0.06 12.47 0.99 1.12
TechcomBank 0.07 0.47 1.69 1.15
TPBank 0.01 19.47 1.56 1.22
Vietcombank 0.04 54.47 1.31 1.01
VPBank 0.08 27.47 0.99 1.02
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 10 2 7 12
BIDV 4 4 10 8
MB 9 10 12 1
MSB 3 11 3 2
NamABank 12 12 2 2
NCB 10 7 1 6
OCB 8 5 9 10
SCB 4 3 4 7
TechcomBank 6 1 11 9
TPBank 1 6 8 11
Vietcombank 2 9 6 4
VPBank 7 7 4 5

Biểu đồ

Kết quả Dự báo