Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 11/17

Tải về

Tổng hợp dự báo

3%
CPI (YOY)
22,719
Avg Intb USD/VND
1.05%
Avg Intb rate (1W)
4.59%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 11/17

2.62%
CPI (YOY)
22,715.73
Avg Intb USD/VND
1.28%
Avg Intb rate (1W)
5.47%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

BIDV

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất

ACB

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất

Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất

VPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 3.03 22,715 1.35 4.62
BIDV 2.68 22,723 0.98 4.57
MB 2.86 22,710 0.91 4.5
MSB 2.72 22,718 0.83 4.52
NamABank 3.73 22,712 1.02 4.58
OCB 2.79 22,739 0.92 4.61
Sacombank 3.53 22,738 1.3 4.64
TechcomBank 3.05 22,708 0.8 4.53
TPBank 3 22,713 1.6 4.66
Vietcombank 2.97 22,718 0.83 4.55
VPBank 2.95 22,714 1.05 4.7
BQ dự báo Kỳ 11/17 3 22,719 1.05 4.59
Thực tế Tháng 11/17 2.62 22,715.73 1.28 5.47
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.41 0.73 0.07 0.85
BIDV 0.06 7.27 0.3 0.9
MB 0.24 5.73 0.37 0.97
MSB 0.1 2.27 0.45 0.95
NamABank 1.11 3.73 0.26 0.89
OCB 0.17 23.27 0.36 0.86
Sacombank 0.91 22.27 0.02 0.83
TechcomBank 0.43 7.73 0.48 0.94
TPBank 0.38 2.73 0.32 0.81
Vietcombank 0.35 2.27 0.45 0.92
VPBank 0.33 1.73 0.23 0.77
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 9 1 2 4
BIDV 1 9 5 7
MB 5 8 9 12
MSB 2 3 10 11
NamABank 12 6 4 6
OCB 4 12 8 5
Sacombank 11 11 1 3
TechcomBank 10 10 12 10
TPBank 8 5 6 2
Vietcombank 7 3 10 9
VPBank 6 2 3 1

Biểu đồ

Kết quả Dự báo