Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024

14:40 17/05/2024

Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 với chủ đề: “Đánh giá lại triển vọng KTVM và TTTC-TT Việt Nam 2024” diễn ra vào ngày 010/05/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Download here

Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 2Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 3Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 4Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 5Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 6Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 7Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 8Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 9Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 10Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 11Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 12Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 13Kết quả Survey tại Hội thảo giữa năm 2024 14

Đọc thêm