Market Watch 17/10

11:31 17/10/2023

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                       

  • FOREX

cid:image007.png@01DA00EB.2D9F2550

  • BOND

cid:image008.png@01DA00EB.2D9F2550

  • STOCK EXCHANGE

cid:image009.png@01DA00EB.2D9F2550

  • MONEY MARKET

cid:image010.png@01DA00EB.2D9F2550

  • COMMODITY

cid:image011.png@01DA00EB.2D9F2550

   Nguồn: Refinitiv Eikon

Đọc thêm