Market Watch 17/1

11:07 17/01/2024

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                   

  • FOREX

Market Watch 17/1

  • BOND

Market Watch 17/1 2

  • STOCK EXCHANGE

Market Watch 17/1 3

  • MONEY MARKET

Market Watch 17/1 4

  • COMMODITY

Market Watch 17/1 5

   Nguồn: Refinitiv Eikon

Đọc thêm