Market Watch 16/11

14:21 16/11/2023

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                       

  • FOREX

Market Watch 16/11

  • BOND

Market Watch 16/11 2

  • STOCK EXCHANGE

Market Watch 16/11 3

  • MONEY MARKET

Market Watch 16/11 4

  • COMMODITY

Market Watch 16/11 5

     Nguồn: Refinitiv Eikon

Đọc thêm