Market Watch 27/11

13:57 27/11/2023

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                       

  • FOREX

Market Watch 27/11

  • BOND

Market Watch 27/11 2

  • STOCK EXCHANGE

Market Watch 27/11 3

  • MONEY MARKET

Market Watch 27/11 4

  • COMMODITY

Market Watch 27/11 5

  Nguồn: Refinitiv Eikon

Đọc thêm