Market Watch 21/12

12:01 21/12/2023

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                       

  • FOREX

Market Watch 21/12

  • BOND

Market Watch 21/12 2

  • STOCK EXCHANGE

Market Watch 21/12 3

  • MONEY MARKET

Market Watch 21/12 4

  • COMMODITY  

Market Watch 21/12 5

Nguồn: Refinitiv Eikon

Đọc thêm