Market Watch 01/11

11:13 01/11/2023

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                       

  • FOREX

cid:image001.png@01DA0CB3.D05D0F90

  • BOND

cid:image002.png@01DA0CB3.D05D0F90

  • STOCK EXCHANGE

cid:image003.png@01DA0CB3.D05D0F90

  • MONEY MARKET

cid:image004.png@01DA0CB3.D05D0F90

  • COMMODITY

cid:image005.png@01DA0CB3.D05D0F90

   Nguồn: Refinitiv Eikon

Đọc thêm