LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0900.232.22
Tháng 11-12/21-1/2223,03012.1
Tháng 10-11-12/2223,0750.42.4
Tháng 9-10-11/2123,07912.4
Tháng 8-9-10/2123,0641.52.28
Tháng 7-8-9/2122,9901.12.25
Tháng 6-7-8/2122,9881.11.95
Tháng 5-6-7/2122,8300.92.07
Tháng 4-5-6/2122,80012.11
Tháng 2-3-4/2122,7500.92.23
Tháng 1-2-3/2123,0000.872.15

Biểu đồ