LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/243.7925,1793.692.65
Kỳ 04/244.3524,7511.282.6
Kỳ 10/233.423,8722.793.16
Kỳ 07/232.8623,6563.243.18
Kỳ 04/233.7723,4324.253.54
Kỳ 01/233.3623,4625.314.29
Kỳ 10/223.0623,3634.043.79
Kỳ 07/223.223,1582.23.05
Kỳ 04/222.5922,8832.412.55
Kỳ 01/221.6923,0241.242.28
Kỳ 12/21522,8950.992.11

Biểu đồ