LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0950.32.25
Tháng 11-12/21-1/2223,0701.22.2
Tháng 10-11-12/2223,0900.452.47
Tháng 9-10-11/2123,0650.932.39
Tháng 8-9-10/2122,96312.25
Tháng 7-8-9/2122,99012.15
Tháng 6-7-8/2122,9901.172.17
Tháng 5-6-7/2122,8000.82.1
Tháng 4-5-6/2122,8000.852.17
Tháng 2-3-4/2122,6800.82.14
Tháng 1-2-3/2122,8950.992.11

Biểu đồ