LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0500.22.3
Tháng 11-12/21-1/2223,06012.23
Tháng 10-11-12/2223,0950.392.47
Tháng 9-10-11/2123,0960.972.42
Tháng 8-9-10/2123,0301.052.22
Tháng 7-8-9/2122,9800.932.22
Tháng 6-7-8/2122,9801.222.13
Tháng 5-6-7/2122,7801.022.12
Tháng 4-5-6/2122,7550.922.13
Tháng 2-3-4/2122,6810.892.16
Tháng 1-2-3/2122,7251.032.1

Biểu đồ