LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1400.282.3
Tháng 11-12/21-1/2223,00112.33
Tháng 10-11-12/2223,1500.42.5
Tháng 9-10-11/2123,0500.72.49
Tháng 8-9-10/2123,0001.12.38
Tháng 7-8-9/2123,0001.222.33
Tháng 6-7-8/2122,9001.382.21
Tháng 5-6-7/2122,7500.72.18
Tháng 4-5-6/2122,7751.52.17
Tháng 2-3-4/2122,6751.052.17
Tháng 1-2-3/2122,7501.82.15

Biểu đồ