LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0990.242.34
Tháng 11-12/21-1/2223,0220.552.22
Tháng 10-11-12/2223,1020.582.45
Tháng 9-10-11/2123,0581.512.4
Tháng 8-9-10/2123,0581.42.3
Tháng 7-8-9/2122,9781.252.23
Tháng 6-7-8/2122,9441.22.15
Tháng 5-6-7/2122,7671.092.1
Tháng 4-5-6/2122,7521.192.14
Tháng 2-3-4/2122,5901.222.16
Tháng 1-2-3/2122,9751.142.15

Biểu đồ