LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0390.252.4
Tháng 11-12/21-1/2222,9700.72.2
Tháng 10-11-12/2223,1240.52.4
Tháng 9-10-11/2123,10512.45
Tháng 8-9-10/2122,9300.92.22
Tháng 7-8-9/2123,1000.82.22
Tháng 6-7-8/2123,05012.1
Tháng 5-6-7/2122,8100.92.09
Tháng 4-5-6/2122,7700.882.15
Tháng 2-3-4/2122,5600.852.15
Tháng 1-2-3/21---

Biểu đồ