LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0200.22.31
Tháng 11-12/21-1/2223,0400.62.19
Tháng 10-11-12/2223,0560.32.34
Tháng 9-10-11/2123,0911.052.41
Tháng 8-9-10/2123,0601.62.35
Tháng 7-8-9/2122,9401.32.3
Tháng 6-7-8/2122,9171.052.1
Tháng 5-6-7/2122,7770.962.1
Tháng 4-5-6/2122,7721.062.15
Tháng 2-3-4/2122,6571.062.17
Tháng 1-2-3/2122,7401.132.1

Biểu đồ