LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1540.212.54
Tháng 11-12/21-1/2223,1081.152.36
Tháng 10-11-12/2223,1500.442.48
Tháng 9-10-11/2123,1450.772.38
Tháng 8-9-10/2123,0571.252.43
Tháng 7-8-9/2123,0211.282.25
Tháng 6-7-8/2122,9901.132.18
Tháng 5-6-7/2122,7580.922.1
Tháng 4-5-6/2122,7701.132.15
Tháng 2-3-4/2122,5800.812.15
Tháng 1-2-3/2122,96012.2

Biểu đồ