LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/22---
Tháng 11-12/21-1/22---
Tháng 10-11-12/22---
Tháng 9-10-11/2123,0801.22.42
Tháng 8-9-10/2123,0681.22.3
Tháng 7-8-9/2123,0601.12.3
Tháng 6-7-8/21---
Tháng 5-6-7/2122,82012.15
Tháng 4-5-6/2122,7850.92.2
Tháng 2-3-4/2122,7651.32.2
Tháng 1-2-3/21---

Biểu đồ