LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0830.32.4
Tháng 11-12/21-1/2223,0490.742.31
Tháng 10-11-12/2223,0760.392.4
Tháng 9-10-11/2123,0620.382.26
Tháng 8-9-10/2123,0301.342.26
Tháng 7-8-9/2122,9470.742.17
Tháng 6-7-8/2122,9621.172.15
Tháng 5-6-7/2122,7650.842.09
Tháng 4-5-6/2122,7800.82.16
Tháng 2-3-4/2122,6770.872.16
Tháng 1-2-3/2122,7401.22.12

Biểu đồ