LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1121.052.2
Tháng 11-12/21-1/2222,0900.292.1
Tháng 10-11-12/22---
Tháng 9-10-11/2123,0700.372.18
Tháng 8-9-10/2123,0570.852.18
Tháng 7-8-9/2123,1230.782.13
Tháng 6-7-8/2123,0860.992.15
Tháng 5-6-7/2122,8700.852
Tháng 4-5-6/2122,8090.892.14
Tháng 2-3-4/2122,7310.842.13
Tháng 1-2-3/2122,7120.792.11

Biểu đồ