LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/22---
Tháng 11-12/21-1/22---
Tháng 10-11-12/22---
Tháng 9-10-11/21---
Tháng 8-9-10/21---
Tháng 7-8-9/21---
Tháng 6-7-8/21---
Tháng 5-6-7/2123,0500.62.2
Tháng 4-5-6/2122,8500.82.2
Tháng 2-3-4/2122,8200.672.18
Tháng 1-2-3/2122,7900.72.06

Biểu đồ