Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 9-10-11/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

22,819.56
Avg Intb USD/VND
0.93%
Avg Intb rate (1W)
2.1%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 9-10-11/21

22,733.67
Avg Intb USD/VND
0.79%
Avg Intb rate (1W)
2.11%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: SCB, VNDirect

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: CB, MB


Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 22,767 1.09 2.1
Agribank 22,820 1 2.15
BIDV 22,766 0.83 2.07
BSC 23,050 0.6 2.2
CB 23,000 1 2.11
DongABank 22,815 0.82 2.23
Eximbank 22,810 0.9 2.09
HDBank 22,780 1.02 2.12
LienVietPostBank 22,796 1.02 2.06
MB 23,005 0.9 2.11
MSB 22,800 1 2.08
NamABank 22,790 1.4 2.02
NCB 22,758 0.92 2.1
OCB 22,770 1 2.07
PVcomBank 22,850 1.06 2.13
Sacombank 22,793 0.76 2.1
SCB 22,800 0.8 2.1
SeABank 22,750 0.7 2.18
TechcomBank 22,765 0.84 2.09
TPBank 22,765 1.23 2.17
VCBS 22,870 0.85 2
VIB 22,777 0.96 2.1
VietBank 22,830 0.9 2.07
Vietcombank 22,756 0.75 2.01
VietinBank 22,830 0.85 2.15
VNDirect 22,850 0.8 2.15
VPBank 22,765 0.98 1.99
BQ dự báo Tháng 9-10-11/21 22,819.56 0.93 2.1
Thực tế Tháng 9-10-11/21 22,733.67 0.79 2.11
Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 33.33 0.3 0.01
Agribank 86.33 0.21 0.04
BIDV 32.33 0.04 0.04
BSC 316.33 0.19 0.09
CB 266.33 0.21 0
DongABank 81.33 0.03 0.12
Eximbank 76.33 0.11 0.02
HDBank 46.33 0.23 0.01
LienVietPostBank 62.33 0.23 0.05
MB 271.33 0.11 0
MSB 66.33 0.21 0.03
NamABank 56.33 0.61 0.09
NCB 24.33 0.13 0.01
OCB 36.33 0.21 0.04
PVcomBank 116.33 0.27 0.02
Sacombank 59.33 0.03 0.01
SCB 66.33 0.01 0.01
SeABank 16.33 0.09 0.07
TechcomBank 31.33 0.05 0.02
TPBank 31.33 0.44 0.06
VCBS 136.33 0.06 0.11
VIB 43.33 0.17 0.01
VietBank 96.33 0.11 0.04
Vietcombank 22.33 0.04 0.1
VietinBank 96.33 0.06 0.04
VNDirect 116.33 0.01 0.04
VPBank 31.33 0.19 0.12
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 8 25 3
Agribank 19 18 13
BIDV 7 5 13
BSC 27 16 22
CB 25 18 1
DongABank 18 3 26
Eximbank 17 11 9
HDBank 11 22 3
LienVietPostBank 14 22 19
MB 26 11 1
MSB 15 18 12
NamABank 12 27 22
NCB 3 14 3
OCB 9 18 13
PVcomBank 22 24 9
Sacombank 13 3 3
SCB 15 1 3
SeABank 1 10 21
TechcomBank 4 7 9
TPBank 4 26 20
VCBS 24 8 25
VIB 10 15 3
VietBank 20 11 13
Vietcombank 2 5 24
VietinBank 20 8 13
VNDirect 22 1 13
VPBank 4 16 26

Biểu đồ

Kết quả Dự báo