Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 8-9-10/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

22,974.36
Avg Intb USD/VND
1.16%
Avg Intb rate (1W)
2.15%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 8-9-10/21

22,794.27
Avg Intb USD/VND
0.87%
Avg Intb rate (1W)
2.11%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Sacombank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: BIDV

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: OCB, TPBank


Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 22,995 1.05 2.22
ACB 22,944 1.2 2.15
BIDV 22,924 0.95 2.1
DongABank 23,005 1.11 2.45
Eximbank 23,050 1 2.1
HDBank 22,980 1.22 2.13
LienVietPostBank 22,975 1 2.05
MB 23,000 1.21 2.16
MSB 22,960 1.15 2.15
NamABank 23,050 1.4 2.2
NCB 22,990 1.13 2.18
OCB 22,940 1.15 2.11
PVcomBank 23,005 1.18 2.18
Sacombank 22,899 1.16 2.15
SCB 22,990 1.17 2.17
SeABank 22,900 1.38 2.21
TechcomBank 22,962 1.17 2.15
TPBank 22,960 1.11 2.11
VCBS 23,086 0.99 2.15
VIB 22,917 1.05 2.1
VietBank 22,988 1.1 1.95
Vietcombank 22,939 1.56 2.24
VietinBank 22,940 1.15 2.18
VNDirect 23,010 1.05 2.17
VPBank 22,950 1.35 2.04
BQ dự báo Tháng 8-9-10/21 22,974.36 1.16 2.15
Thực tế Tháng 8-9-10/21 22,794.27 0.87 2.11
Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 200.73 0.18 0.11
ACB 149.73 0.33 0.04
BIDV 129.73 0.08 0.01
DongABank 210.73 0.24 0.34
Eximbank 255.73 0.13 0.01
HDBank 185.73 0.35 0.02
LienVietPostBank 180.73 0.13 0.06
MB 205.73 0.34 0.05
MSB 165.73 0.28 0.04
NamABank 255.73 0.53 0.09
NCB 195.73 0.26 0.07
OCB 145.73 0.28 0
PVcomBank 210.73 0.31 0.07
Sacombank 104.73 0.29 0.04
SCB 195.73 0.3 0.06
SeABank 105.73 0.51 0.1
TechcomBank 167.73 0.3 0.04
TPBank 165.73 0.24 0
VCBS 291.73 0.12 0.04
VIB 122.73 0.18 0.01
VietBank 193.73 0.23 0.16
Vietcombank 144.73 0.69 0.13
VietinBank 145.73 0.28 0.07
VNDirect 215.73 0.18 0.06
VPBank 155.73 0.48 0.07
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 18 5 22
ACB 8 19 7
BIDV 4 1 3
DongABank 20 9 25
Eximbank 23 3 3
HDBank 14 21 6
LienVietPostBank 13 3 13
MB 19 20 12
MSB 10 12 7
NamABank 23 24 20
NCB 16 11 16
OCB 6 12 1
PVcomBank 20 18 16
Sacombank 1 15 7
SCB 16 16 13
SeABank 2 23 21
TechcomBank 12 16 7
TPBank 10 9 1
VCBS 25 2 7
VIB 3 5 3
VietBank 15 8 24
Vietcombank 5 25 23
VietinBank 6 12 16
VNDirect 22 5 13
VPBank 9 22 16

Biểu đồ

Kết quả Dự báo