Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 7-8-9/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

23,007.08
Avg Intb USD/VND
1.02%
Avg Intb rate (1W)
2.19%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 7-8-9/21

22,879.36
Avg Intb USD/VND
0.99%
Avg Intb rate (1W)
2.12%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: VIB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: SCB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: VCBS


Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 22,980 0.76 2.3
ACB 22,978 1.25 2.23
Agribank 23,060 1.1 2.3
BIDV 22,985 0.7 2.25
CB 23,008 1.28 2.24
DongABank 23,025 0.68 2.31
Eximbank 23,100 0.8 2.22
HDBank 22,980 0.93 2.22
LienVietPostBank 23,000 0.65 2.14
MB 23,020 1.21 1.31
MSB 22,975 1.2 2.22
NCB 23,021 1.28 2.25
OCB 22,945 0.68 2.14
PVcomBank 23,060 0.9 2.28
Sacombank 23,001 1.31 2.18
SCB 22,990 1 2.15
SeABank 23,000 1.22 2.33
TechcomBank 22,947 0.74 2.17
TPBank 23,035 1.3 2.23
VCBS 23,123 0.78 2.13
VIB 22,940 1.3 2.3
VietBank 22,990 1.1 2.25
Vietcombank 23,010 1.02 2.26
VietinBank 23,025 1.08 2.3
VPBank 22,979 1.35 2.15
BQ dự báo Tháng 7-8-9/21 23,007.08 1.02 2.19
Thực tế Tháng 7-8-9/21 22,879.36 0.99 2.12
Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 100.64 0.23 0.18
ACB 98.64 0.26 0.11
Agribank 180.64 0.11 0.18
BIDV 105.64 0.29 0.13
CB 128.64 0.29 0.12
DongABank 145.64 0.31 0.19
Eximbank 220.64 0.19 0.1
HDBank 100.64 0.06 0.1
LienVietPostBank 120.64 0.34 0.02
MB 140.64 0.22 0.81
MSB 95.64 0.21 0.1
NCB 141.64 0.29 0.13
OCB 65.64 0.31 0.02
PVcomBank 180.64 0.09 0.16
Sacombank 121.64 0.32 0.06
SCB 110.64 0.01 0.03
SeABank 120.64 0.23 0.21
TechcomBank 67.64 0.25 0.05
TPBank 155.64 0.31 0.11
VCBS 243.64 0.21 0.01
VIB 60.64 0.31 0.18
VietBank 110.64 0.11 0.13
Vietcombank 130.64 0.03 0.14
VietinBank 145.64 0.09 0.18
VPBank 99.64 0.36 0.03
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 7 12 19
ACB 5 15 11
Agribank 22 6 19
BIDV 9 16 14
CB 15 16 13
DongABank 19 19 23
Eximbank 24 8 8
HDBank 7 3 8
LienVietPostBank 12 24 2
MB 17 11 25
MSB 4 9 8
NCB 18 16 14
OCB 2 19 2
PVcomBank 22 4 18
Sacombank 14 23 7
SCB 10 1 4
SeABank 12 12 24
TechcomBank 3 14 6
TPBank 21 19 11
VCBS 25 9 1
VIB 1 19 19
VietBank 10 6 14
Vietcombank 16 2 17
VietinBank 19 4 19
VPBank 6 25 4

Biểu đồ

Kết quả Dự báo