Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 6-7-8/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

23,026.64
Avg Intb USD/VND
1.18%
Avg Intb rate (1W)
2.27%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 6-7-8/21

22,952.17
Avg Intb USD/VND
1.16%
Avg Intb rate (1W)
2.16%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: BIDV

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: CB, VPBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: TPBank


Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 23,000 1 2.28
ACB 23,058 1.4 2.3
Agribank 23,068 1.2 2.3
BIDV 22,945 0.86 2.2
CB 23,054 1.15 2.28
DongABank 22,990 1.5 2.32
Eximbank 22,930 0.9 2.22
HDBank 23,030 1.05 2.22
LienVietPostBank 23,065 1.5 2.25
MSB 22,995 1 2.28
NamABank 23,060 1.5 2.15
NCB 23,057 1.25 2.43
OCB 23,057 0.9 2.29
PVcomBank 23,015 0.75 2.24
Sacombank 23,020 1.42 2.18
SCB 22,963 1 2.25
SeABank 23,000 1.1 2.38
TechcomBank 23,030 1.34 2.26
TPBank 23,045 1.04 2.16
VCBS 23,057 0.85 2.18
VIB 23,060 1.6 2.35
VietBank 23,064 1.5 2.28
Vietcombank 23,053 1.2 2.31
VietinBank 23,050 1.22 2.28
VPBank 23,000 1.15 2.25
BQ dự báo Tháng 6-7-8/21 23,026.64 1.18 2.27
Thực tế Tháng 6-7-8/21 22,952.17 1.16 2.16
Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 47.83 0.16 0.12
ACB 105.83 0.24 0.14
Agribank 115.83 0.04 0.14
BIDV 7.17 0.3 0.04
CB 101.83 0.01 0.12
DongABank 37.83 0.34 0.16
Eximbank 22.17 0.26 0.06
HDBank 77.83 0.11 0.06
LienVietPostBank 112.83 0.34 0.09
MSB 42.83 0.16 0.12
NamABank 107.83 0.34 0.01
NCB 104.83 0.09 0.27
OCB 104.83 0.26 0.13
PVcomBank 62.83 0.41 0.08
Sacombank 67.83 0.26 0.02
SCB 10.83 0.16 0.09
SeABank 47.83 0.06 0.22
TechcomBank 77.83 0.18 0.1
TPBank 92.83 0.12 0
VCBS 104.83 0.31 0.02
VIB 107.83 0.44 0.19
VietBank 111.83 0.34 0.12
Vietcombank 100.83 0.04 0.15
VietinBank 97.83 0.06 0.12
VPBank 47.83 0.01 0.09
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ABBank 6 10 13
ACB 20 14 19
Agribank 25 3 19
BIDV 1 18 5
CB 16 1 13
DongABank 4 20 22
Eximbank 3 15 6
HDBank 11 8 6
LienVietPostBank 24 20 9
MSB 5 10 13
NamABank 21 20 2
NCB 17 7 25
OCB 17 15 18
PVcomBank 9 24 8
Sacombank 10 15 3
SCB 2 10 9
SeABank 6 5 24
TechcomBank 11 13 12
TPBank 13 9 1
VCBS 17 19 3
VIB 21 25 23
VietBank 23 20 13
Vietcombank 15 3 21
VietinBank 14 5 13
VPBank 6 1 9

Biểu đồ

Kết quả Dự báo