Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 2-3-4/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

23,003.6
Avg Intb USD/VND
0.9%
Avg Intb rate (1W)
2.24%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 2-3-4/21

23,054.31
Avg Intb USD/VND
0.76%
Avg Intb rate (1W)
2.35%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: MSB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: TechcomBank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: NCB


Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 23,022 0.55 2.22
BIDV 23,030 0.69 2.3
CB 23,050 0.23 2.32
DongABank 23,060 1.52 2.02
Eximbank 22,970 0.7 2.2
HDBank 23,060 1 2.23
LienVietPostBank 23,010 1.8 2.2
MB 23,015 0.52 2.25
MSB 23,057 1.13 2.31
NamABank 23,105 0.95 2.6
NCB 23,108 1.15 2.36
OCB 22,969 0.8 2.24
PVcomBank 23,135 1.05 2.31
Sacombank 23,015 0.89 2.25
SCB 23,070 1.2 2.2
SeABank 23,001 1 2.33
TechcomBank 23,049 0.74 2.31
TPBank 23,022 0.68 2.22
VCBS 22,090 0.29 2.1
VIB 23,040 0.6 2.19
VietBank 23,030 1 2.1
Vietcombank 23,040 0.54 2.16
VietinBank 23,030 2 2.2
VNDirect 23,080 0.33 2.26
VPBank 23,032 1.25 2.13
BQ dự báo Tháng 2-3-4/21 23,003.6 0.9 2.24
Thực tế Tháng 2-3-4/21 23,054.31 0.76 2.35
Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 32.31 0.21 0.13
BIDV 24.31 0.07 0.05
CB 4.31 0.53 0.03
DongABank 5.69 0.76 0.33
Eximbank 84.31 0.06 0.15
HDBank 5.69 0.24 0.12
LienVietPostBank 44.31 1.04 0.15
MB 39.31 0.24 0.1
MSB 2.69 0.37 0.04
NamABank 50.69 0.19 0.25
NCB 53.69 0.39 0.01
OCB 85.31 0.04 0.11
PVcomBank 80.69 0.29 0.04
Sacombank 39.31 0.13 0.1
SCB 15.69 0.44 0.15
SeABank 53.31 0.24 0.02
TechcomBank 5.31 0.02 0.04
TPBank 32.31 0.08 0.13
VCBS 964.31 0.47 0.25
VIB 14.31 0.16 0.16
VietBank 24.31 0.24 0.25
Vietcombank 14.31 0.22 0.19
VietinBank 24.31 1.24 0.15
VNDirect 25.69 0.43 0.09
VPBank 22.31 0.49 0.22
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 14 9 13
BIDV 10 4 7
CB 2 22 3
DongABank 4 23 25
Eximbank 23 3 15
HDBank 4 11 12
LienVietPostBank 18 24 15
MB 16 11 9
MSB 1 16 4
NamABank 19 8 22
NCB 21 17 1
OCB 24 2 11
PVcomBank 22 15 4
Sacombank 16 6 9
SCB 8 19 15
SeABank 20 11 2
TechcomBank 3 1 4
TPBank 14 5 13
VCBS 25 20 22
VIB 6 7 19
VietBank 10 11 22
Vietcombank 6 10 20
VietinBank 10 25 15
VNDirect 13 18 8
VPBank 9 21 21

Biểu đồ

Kết quả Dự báo