Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Tháng 1-2-3/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

23,090.7
Avg Intb USD/VND
0.32%
Avg Intb rate (1W)
2.35%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 1-2-3/21

23,054.76
Avg Intb USD/VND
0.63%
Avg Intb rate (1W)
2.31%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: HDBank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: BIDV

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: VIB


Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 23,099 0.24 2.34
BIDV 23,075 0.34 2.43
CB 23,100 0.25 2.43
DongABank 23,108 0.2 2.36
Eximbank 23,039 0.25 2.4
HDBank 23,050 0.2 2.3
LienVietPostBank 23,125 0.29 2.4
MB 23,125 0.22 2.35
MSB 23,083 0.25 2.4
NamABank 23,069 0.15 2.23
NCB 23,154 0.21 2.54
OCB 23,069 0.22 2.38
PVcomBank 23,100 0.28 2.28
Sacombank 23,155 0.23 2.55
SCB 23,095 0.3 2.25
SeABank 23,140 0.28 2.3
TechcomBank 23,083 0.3 2.4
TPBank 23,079 1.38 2.5
VCBS 23,112 1.05 2.2
VIB 23,020 0.2 2.31
VietBank 23,090 0.23 2.22
Vietcombank 22,986 0.22 2.38
VNDirect 23,130 0.12 2.2
BQ dự báo Tháng 1-2-3/21 23,090.7 0.32 2.35
Thực tế Tháng 1-2-3/21 23,054.76 0.63 2.31
Đơn vị Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 44.24 0.39 0.03
BIDV 20.24 0.29 0.12
CB 45.24 0.38 0.12
DongABank 53.24 0.43 0.05
Eximbank 15.76 0.38 0.09
HDBank 4.76 0.43 0.01
LienVietPostBank 70.24 0.34 0.09
MB 70.24 0.41 0.04
MSB 28.24 0.38 0.09
NamABank 14.24 0.48 0.08
NCB 99.24 0.42 0.23
OCB 14.24 0.41 0.07
PVcomBank 45.24 0.35 0.03
Sacombank 100.24 0.4 0.24
SCB 40.24 0.33 0.06
SeABank 85.24 0.35 0.01
TechcomBank 28.24 0.33 0.09
TPBank 24.24 0.75 0.19
VCBS 57.24 0.42 0.11
VIB 34.76 0.43 0
VietBank 35.24 0.4 0.09
Vietcombank 68.76 0.41 0.07
VNDirect 75.24 0.51 0.11
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 12 10 4
BIDV 5 1 19
CB 13 7 19
DongABank 15 18 7
Eximbank 4 7 12
HDBank 1 18 2
LienVietPostBank 18 4 12
MB 18 13 6
MSB 7 7 12
NamABank 2 21 11
NCB 22 16 22
OCB 2 13 9
PVcomBank 13 5 4
Sacombank 23 11 23
SCB 11 2 8
SeABank 21 5 2
TechcomBank 7 2 12
TPBank 6 23 21
VCBS 16 16 17
VIB 9 18 1
VietBank 10 11 12
Vietcombank 17 13 9
VNDirect 20 22 17

Biểu đồ

Kết quả Dự báo