Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 02/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

-0.08%
CPI (YOY)
23,022.32
Avg Intb USD/VND
1.47%
Avg Intb rate (1W)
2.21%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 02/21

0.7%
CPI (YOY)
23,022.87
Avg Intb USD/VND
1.43%
Avg Intb rate (1W)
2.26%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: PVcomBank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: VIB

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: MB

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: MB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB -0.26 23,012 1.22 2.19
BIDV -0.19 23,021 1.46 2.21
CB 0.12 23,020 0.25 2.25
DongABank 1.2 23,032 2.08 2.21
Eximbank 0.17 22,995 1.7 2.15
HDBank -1.4 23,005 1.8 2.2
LienVietPostBank -0.17 23,030 2.5 2.25
MB 0.79 23,010 1.42 2.26
MSB -0.38 23,029 1.58 2.2
NamABank 0.18 23,010 1.5 2.23
NCB -0.21 23,015 0.75 2.16
OCB -0.48 22,999 1.3 2.22
PVcomBank 0.72 23,028 2.4 2.25
Sacombank -0.6 23,033 1.61 2.15
SCB 0.37 23,015 1.69 2.22
SeABank 0.18 23,026 1.2 2.21
TechcomBank 0.14 23,036 1.41 2.23
TPBank -0.35 23,033 1.65 2.2
VCBS -0.16 23,025 1.28 2.15
VIB 0.65 23,022 1.5 2.22
VietBank -0.85 23,010 1.7 2.17
Vietcombank -0.56 23,057 1.08 2.18
VietinBank -0.52 23,020 1.8 2.25
VNDirect -0.49 23,043 0.4 2.27
VPBank 0 23,032 1.52 2.19
BQ dự báo Kỳ 02/21 -0.08 23,022.32 1.47 2.21
Thực tế Tháng 02/21 0.7 23,022.87 1.43 2.26
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 0.96 10.87 0.21 0.07
BIDV 0.89 1.87 0.03 0.05
CB 0.58 2.87 1.18 0.01
DongABank 0.5 9.13 0.65 0.05
Eximbank 0.53 27.87 0.27 0.11
HDBank 2.1 17.87 0.37 0.06
LienVietPostBank 0.87 7.13 1.07 0.01
MB 0.09 12.87 0.01 0
MSB 1.08 6.13 0.15 0.06
NamABank 0.52 12.87 0.07 0.03
NCB 0.91 7.87 0.68 0.1
OCB 1.18 23.87 0.13 0.04
PVcomBank 0.02 5.13 0.97 0.01
Sacombank 1.3 10.13 0.18 0.11
SCB 0.33 7.87 0.26 0.04
SeABank 0.52 3.13 0.23 0.05
TechcomBank 0.56 13.13 0.02 0.03
TPBank 1.05 10.13 0.22 0.06
VCBS 0.86 2.13 0.15 0.11
VIB 0.05 0.87 0.07 0.04
VietBank 1.55 12.87 0.27 0.09
Vietcombank 1.26 34.13 0.35 0.08
VietinBank 1.22 2.87 0.37 0.01
VNDirect 1.19 20.13 1.03 0.01
VPBank 0.7 9.13 0.09 0.07
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 16 16 11 18
BIDV 14 2 3 12
CB 10 4 25 2
DongABank 5 12 20 12
Eximbank 8 24 15 23
HDBank 25 21 18 15
LienVietPostBank 13 9 24 2
MB 3 17 1 1
MSB 18 8 8 15
NamABank 6 17 4 7
NCB 15 10 21 22
OCB 19 23 7 9
PVcomBank 1 7 22 2
Sacombank 23 14 10 23
SCB 4 10 14 9
SeABank 6 6 13 12
TechcomBank 9 20 2 7
TPBank 17 14 12 15
VCBS 12 3 8 23
VIB 2 1 4 9
VietBank 24 17 15 21
Vietcombank 22 25 17 20
VietinBank 21 4 18 2
VNDirect 20 22 23 2
VPBank 11 12 6 18

Biểu đồ

Kết quả Dự báo