Dự báo VIRA

Dữ liệu dự báo Kỳ 03/21

Tải về

Tổng hợp dự báo

1.22%
CPI (YOY)
23,026.54
Avg Intb USD/VND
0.47%
Avg Intb rate (1W)
2.37%
Avg bond yield (10Y)

Thực tế Tháng 03/21

0%
CPI (YOY)
23,062.04
Avg Intb USD/VND
0.45%
Avg Intb rate (1W)
2.38%
Avg bond yield (10Y)

Kết quả dự báo

Đơn vị dự báo CPI (YOY) chính xác nhất: SeABank

Đơn vị dự báo Avg Intb USD/VND chính xác nhất: Eximbank

Đơn vị dự báo Avg Intb rate (1W) chính xác nhất: NCB, VietBank, Vietcombank

Đơn vị dự báo Avg bond yield (10Y) chính xác nhất: NCB


Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1.43 23,030 0.51 2.36
BIDV 1.54 23,032 0.51 2.35
CB 0.55 23,029 0.41 2.31
DongABank 1.12 23,023 0.61 2.42
Eximbank 0.5 23,045 0.5 2.35
HDBank 1.88 23,023 0.49 2.33
MB 0.81 23,020 0.42 2.29
MSB 1.54 23,036 0.57 2.35
NamABank 1 23,035 0.4 2.17
NCB 1.2 23,035 0.45 2.38
OCB 1.63 23,020 0.49 2.37
PVcomBank 0.52 23,022 0.48 2.3
SCB 1.29 23,032 0.5 2.36
SeABank 0.2 23,028 0.49 2.35
TechcomBank 1.51 23,023 0.53 2.33
TPBank 1.56 23,025 0.46 2.35
VCBS 1.88 23,088 0.69 2.46
VIB 1.3 23,021 0.53 2.32
VietBank 1.2 23,025 0.45 2.28
Vietcombank 1.11 23,025 0.45 2.34
VietinBank 0.82 23,017 0.28 2.31
VNDirect 0.6 22,950 0.3 3.2
VPBank 1.36 23,023 0.37 2.31
BQ dự báo Kỳ 03/21 1.22 23,026.54 0.47 2.37
Thực tế Tháng 03/21 0 23,062.04 0.45 2.38
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 1.43 32.04 0.06 0.02
BIDV 1.54 30.04 0.06 0.03
CB 0.55 33.04 0.04 0.07
DongABank 1.12 39.04 0.16 0.04
Eximbank 0.5 17.04 0.05 0.03
HDBank 1.88 39.04 0.04 0.05
MB 0.81 42.04 0.03 0.09
MSB 1.54 26.04 0.12 0.03
NamABank 1 27.04 0.05 0.21
NCB 1.2 27.04 0 0
OCB 1.63 42.04 0.04 0.01
PVcomBank 0.52 40.04 0.03 0.08
SCB 1.29 30.04 0.05 0.02
SeABank 0.2 34.04 0.04 0.03
TechcomBank 1.51 39.04 0.08 0.05
TPBank 1.56 37.04 0.01 0.03
VCBS 1.88 25.96 0.24 0.08
VIB 1.3 41.04 0.08 0.06
VietBank 1.2 37.04 0 0.1
Vietcombank 1.11 37.04 0 0.04
VietinBank 0.82 45.04 0.17 0.07
VNDirect 0.6 112.04 0.15 0.82
VPBank 1.36 39.04 0.08 0.07
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị CPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
(đ)
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
ACB 16 8 14 3
BIDV 18 6 14 5
CB 4 9 7 15
DongABank 10 14 21 10
Eximbank 2 1 11 5
HDBank 22 14 7 12
MB 6 20 5 20
MSB 18 3 19 5
NamABank 8 4 11 22
NCB 11 4 1 1
OCB 21 20 7 2
PVcomBank 3 18 5 18
SCB 13 6 11 3
SeABank 1 10 7 5
TechcomBank 17 14 16 12
TPBank 20 11 4 5
VCBS 22 2 23 18
VIB 14 19 16 14
VietBank 11 11 1 21
Vietcombank 9 11 1 10
VietinBank 7 22 22 15
VNDirect 5 23 20 23
VPBank 15 14 16 15

Biểu đồ

Kết quả Dự báo