Dự báo VIRA

Dự báo VIRA


Tổng hợp dự báo


Đơn vị
BQ dự báo
Thực tế Tháng 06/24
Đơn vị
Kết quả dự báo so với thực tế = ABS (Dự báo - Thực tế)
Đơn vị

Biểu đồ

Kết quả Dự báo