LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0791.382.5
Tháng 11-12/21-1/2223,0220.682.22
Tháng 10-11-12/2223,0800.52.4
Tháng 9-10-11/2123,06512.42
Tháng 8-9-10/2123,0451.042.16
Tháng 7-8-9/2123,0351.32.23
Tháng 6-7-8/2122,9601.112.11
Tháng 5-6-7/2122,7651.232.17
Tháng 4-5-6/2122,7651.222.17
Tháng 2-3-4/2122,7000.852.15
Tháng 1-2-3/2122,8600.882.08

Biểu đồ