LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0830.252.4
Tháng 11-12/21-1/2223,0571.132.31
Tháng 10-11-12/2223,0530.672.46
Tháng 9-10-11/2123,0620.572.41
Tháng 8-9-10/2122,99512.28
Tháng 7-8-9/2122,9751.22.22
Tháng 6-7-8/2122,9601.152.15
Tháng 5-6-7/2122,80012.08
Tháng 4-5-6/2122,7560.832.17
Tháng 2-3-4/2122,6750.82.13
Tháng 1-2-3/2123,8500.72.09

Biểu đồ