LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0750.342.43
Tháng 11-12/21-1/2223,0300.692.3
Tháng 10-11-12/2223,1100.42.43
Tháng 9-10-11/2123,0620.62.39
Tháng 8-9-10/2122,9450.862.2
Tháng 7-8-9/2122,9850.72.25
Tháng 6-7-8/2122,9240.952.1
Tháng 5-6-7/2122,7660.832.07
Tháng 4-5-6/2122,7620.872.15
Tháng 2-3-4/2122,6640.852.15
Tháng 1-2-3/2122,7830.952.11

Biểu đồ